Herberget Alberta

Herberget er en §110 institution efter Serviceloven, som tilbyder midlertidigt ophold til hjemløse. Kontakt os på 7443 6137

Herberget Alberta

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Formålet med at drive Herberget Alberta er at tilbyde midlertidigt ophold til personer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som derfor har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og evt. efterfølgende hjælp.

Det endelige mål er, at borgeren bliver i stand til at flytte i egen bolig eller botilbud og leve en selvhjulpen tilværelse.

Med udgangspunkt i en udredning af borgerens behov og ønsker, sammenholdt med den pågældende kommunes serviceniveau, besluttes, hvilke ydelser borgeren kan modtage på forsorgshjemmet og eventuelt efterfølgende.

Herberget Alberta tilbyder følgende:

Ophold, midlertidigt ophold og efterforsorg i egen bolig efter CTI metoden.

Socialpædagogisk støtte under opholdet, til bl.a.personlig pleje, indkøb, rengøring og andre daglige opgaver, administration (formelle og økonomiske opgaver), medicinhåndtering og kontakt / samvær (pleje, omgang og kontakt til andre)

Aktivitets- og samværsydelse, med de andre beboere, personale og brugere af varmestuen, som ligger i forlængelse af Herberget Alberta.

Rådgivning, kvalificeret vejledning inden for et område, herunder rådgivning med udgangspunkt i en opholdsplan.

Ved indskrivning på Herberget Alberta gennemgåes  vores ABC hvor den enkelte accepterer vilkårene for at bo på herberget.